Az bejelentéshez szükséges nyomtatványok az alábbi linkeken letölthető:
http://sajohidveg.hu/letoltes/Eb_nyilatkozat.pdf
http://sajohidveg.hu/letoltes/Eb_bejelento.pdf


Sajóhídvégi Rákóczi julianna Általános iskola intézményvezetői pályázati anyagok közzététele:

Pályázatletöltés
Intézményi tanács véleményeletöltés
Szülői munkaközösség véleményeletöltés
Felelős munkaközösség véleményeletöltés
Pályázó pályázatának véleményezéseletöltés
Nevelőtestületi véleményletöltés
Jegyzőkönyvletöltés
Jegyzőkönyv2letöltés
Jegyzőkönyv3letöltés
Jegyzőkönyv4letöltés
Jegyzőkönyv tankerületletöltés
Polgármesteri véleményletöltés


AKTUÁLIS HÍREINK

Tisztelt Lakosság!


A Borsod abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalának a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről szóló közlemény részletes tájékoztatását az alábbi linken tudják elérni.
Közlemény

Tisztelt Lakosság!

Sajóhidvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete által megtárgyalt és elfogadott önkormányzati rendeleteket az alábbi linken tudják felkeresni .
Önkormányzati rendeletek
Jegyzőkönyvi kivonat

 

Mely készült Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testület

2015. szeptember 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének

59/2015. (IX.16.) határozata

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása

 

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kiírja az alábbiak szerint:

1. Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

2. A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017-tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

 
4.
A Képviselő-testület döntése alapján szociálisan rászorult az a hallgató, akinek családjában a közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forintösszegét.

 
5.
A pályázat beadásához az EPER-BURSA rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

K.m.f.

 

Török Gergely s.k.                                       Sinai Bertalanné s.k.

polgármester                                                    jegyző

 

 

Sajóhídvég, 2015. október 5.Tájákoztató kozigallas.gov.hu weboldalon megjelenő álláshirdetésről

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ej7g5zlnb0

Tisztelettel: Sinai Bertalanné jegyzőAktuális hírek

valasztas


Elérhetőségek

3576 Sajóhídvég, Rákóczi F u. 37.

Telefon: 49/459-823

E-mail: hivatal.sajohidveg@borsodweb.eu
This template downloaded form free website templates